Kontaktujte nás: +420 724 136 556 nebo pište na inzerceorin@seznam.cz

Obchodní podmínky

 

Zadání inzerce

 

Redakce přijímá inzeráty pouze na základě písemné i emailové objednávky (za emailovou objednávku je považováno i zaslání podkladů k inzerci, či inzerátu samotného) nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, identifikaci z obchodního rejstříku, bankovní spojení, razítko a podpis odpovědné osoby zadavatele. Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro předtiskovou přípravu a k tisku inzerátu je odpovědný zadavatel. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci dle platných právních norem. Redakce neodpovídá za správnost dodaných údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna zkoumat,zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. 

V případě telefonnické objednávky, je objednavateli vystavena faktura sloužící také jako smlouva se souhlasem s těmito obchodními podmínkami. V případě, že objednavatel s fakturou (obchodními podmínkami) nesouhlasí, je možné, vznést proti tomu námitku a to do 14. dnů od data vydání smlouvy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

„Dlužník (kupující, objednavatel apod. ) dává tímto věřiteli ( prodávajícímu apod.) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, objednávky.“

V případě že máte vůči firmě Lucie Bártová, Nad Přehradou 860, 264 01 Sedlčany neuhrazené pohledávky, dáváte souhlas se zveřejněním vašich údajů na webových stránkách www.infoinzert.cz,  www.orin.cz a ve veřejných rejstřících o neplatičích a dlužnících.www.orin.cz 

 

Souhlas se zasíláním novinek (obchodní nabídky a akce)

Dát souhlas se zasíláním je možné několika způsoby:

1. přihlášením na www.orin.cz 
2. obchodní spolupráci s naší firmou 
3. na mail. adrese inzerceorin@seznam.cz
4. osobně na obchodní schůzce, prezentaci firmy, veletrhu apod.
 
Zákony týkající se hromadného rozesílání obchodních sdělení na email, ale například i formou SMS, jsou:

 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Správcem osobních údajů je společnost Lucie Bártová, Nad Přehradou 860, 264 01 Sedlčany.

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a to v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi zákonné povinnosti a dále abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme pouze e-mailové adresy. Údaje neposkytujeme 3 osobě.

 

Odhlášení zasílání novinek (obchodních nabídek a akcí)

Zrušit Souhlas se zasíláním je možné několika způsoby:
1. v každém emailu zaslaném jako Obchodní nabídka, je ve spodní části možnost jednoduchého a libovolného zrušení zasíláni
2. na mail. adrese inzerceorin@seznam.cz

 

 

Ostatní podmínky a korektura inzerce

 

Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody. Zadavatel se zavazuje dodat podklady pro předtiskové zpracování inzerátu nejpozději do 5 dní od zadání časopisu do tisku. Definitivní podobu inzerátu zadavatel odsouhlasí nejdéle do 48 hodin v pracovní den po jeho doručení. Pokud zadavatel žádné připomínky neuplatní, považuje redakce inzerát za schválený. Po vydání časopisu obdrží zadavatel fakturu-daňový doklad se splatností 14 dnů. Pokud zadavatel neuhradí fakturu-daňový doklad do datumu splatnosti bude mu účtovány pokuta ve výši 0,05% z celkové částky za každý den z prodlení.

 

Zákonný úrok z prodlení

 

Pokud dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek, věřitel je oprávněn požadovat úroky z prodlení. Při absenci smluvního ujednání úrokové sazby se vypočítávají zákonné úroky dle § 517/2 z. č. 40/1964 Sb obč. zák. od 1.1.2014 § 1970 z.č. 89/2012 (nový) občanský zákoník Sb. dle prov. práv. předpisu nařízení vlády 351/2013 Sb. (dříve 142/1994 Sb. kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění p.p.,,)

Kalkulačka on-line

 

Právo odmítnout inzerát

 

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout inzerát je-li:

Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, pokud zadavatel průběžně neplní své závazky.

 

Použití návrhů a autorská práva 

Grafická podoba inzerátu je majetkem firmy Lucie Bártová, Nad Přehradou 860, 26401 Sedlčany a je tvořen výhradně pro použití v časopisu Info inzert a DobříšskoAktuálně.cz. Pokud si přejete použít inzerát či ostatní grafiku od nás jinde, lze to jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu s vydavatelem. Na všechny naše návrhy se vztahují autorská práva.

Ostatní grafické návrhy jež jsou objednány mimo tištěná periodika a kde je samostatně hrazena grafická práce ( plakáty, webdesign, logotypy, CI .....), se po plném uhrazení smluvní částky stávají výhradně majetkem zadavatele. 

 

Storno poplatky objednaného inzerátu

 

Storno poplatek objednaného inzerátu je možný nejpozději v den redakční uzávěrky tj. vždy k 15. dni v měsíci a činí 50%. V termínu kratším než 7 dnů před vydáním nelze inzerát stornovat, resp. storno poplatek činí 100 % ceny a bude vyúčtován ihned po vydání časopisu. Inzerát je možné písemnou formou reklamovat do 8 dnů od data vydání časopisu.

 

Technické požadavky

 

Předlohy: přesný text – nejlépe ve formátu word s příponou .doc, grafická představa, kvalitní fotografie nebo diapozitivy. Elektronicky dodané předlohy rozlišení min. 500 dpi uložené v JPG, EPS nebo PDF.Přenosná media: pro PC - flash disk, externí disk, CD Textové podklady: Word, EXCEL, text v dopisu e-mailu. Obrazové podklady: Adobe Photoshop nebo Corel DRAW 12 (texty uložené do křivek, barvy převedené do CMYK a rozlišení 500 dpi).Hotové podklady: eps, .tif, .pdf, (vše v kvalitě 500 dpi a CMYK). V případě nedodání digitálního nátisku nepřebírá redakce garanci za požadovanou barevnost a kvalitu. Tisk probíhá metodou CtP. Podklady v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu: info.inzert@seznam.cz

 

Opakování

 

Pokud nebudou při zadání opakované inzerce dodány vydavateli do uzávěrky podklady pro případnou změnu znění inzerátu, bude automaticky otištěna předchozí verze inzerátu. Inzerci je možné opakovat či prodloužit i po telefonické dohodě nebo mailové objednávce

 

Když se vloudí chyba

 

Vznikne-li ve vydavatelem zhotoveném nebo upraveném inzerátu jeho vinou chyba (překlep v kontaktech apod.), má objednavatel právo na slevu. Výjimka nastává v případě, že objednavatel chybu odsouhlasil v korektuře nebo byla způsobena špatnou čitelností dodaného zadání. Sleva bude po dohodě poskytnuta v rozsahu, v jakém byl účel inzerce omezen. Reklamaci musí vydavatel obdržet nejpozději osmý den po zveřejnění inzerce, jinak právo objednatele na slevu zaniká.

 

Noviny vydává Lucie Bártová, Nad Přehradou 860, 26401 Sedlčany, IČ: 87196191 DIČ: CZ8556290666

tel.: 724 136 556,

e-mail: inzerceorin@seznam.cz

www.orin.cz  www.okolohradce.eu

 

 

 

 

© infoinzert.cz všechna práva vyhrazena | created by LuciaDesign